Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

“Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok No: 1/33 Sarıyer / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren PODA UZAKTAN ÇALIŞMA VE YER KİRALAMA PLATFORM VE ÜRÜNLERİ A.Ş.  Unvanı ile faaliyetlerini yürüten PODA (“PODA” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok No: 1/33 Sarıyer / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren PODA UZAKTAN ÇALIŞMA VE YER KİRALAMA PLATFORM VE ÜRÜNLERİ A.Ş.   Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler Şirket tarafından;

• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

• Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

• Öneri ve Şikayet değerlendirmelerinin yürütülmesi,

• Kampanya ve fırsatlar hakkında üyelerin bilgilendirilmesi,

• Uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda üyelerin bilgilendirilmesi,

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Acil durumlarda müdahale edilebilmesi,

• Güvenlik ve hizmet şartlarının sağlanmasına ilişkin gerekli kontrolleri gerçekleştirmek,

• Hizmetlerin iyileştirilmesi,

• Tanıtım faaliyetleri ve üyelerin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

• Hizmetin pazarlama süreçlerini planlaması ve gerçekleştirmesi,

• Hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit edebilmek,

• Destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

• Hukuk işlerinin takibi,

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, diğer iştiraklerimize,adli ve idari yargı mercileri, emniyet birimlerine vb. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sadece gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda uygulama, e-posta kanallarından, Şirket’in erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik/otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu kapsamda ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi lokasyon bilgisi, trafik bilgileri (IP adresi, log kayıtları) tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un madde 5/2-ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, madde 5/2-c bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, madde 5/2-f bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebebine ve madde 5/1 bendi uyarınca, ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirket’e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini i taahhüt ederiz.

Menü